Информация

Проектът е насочен към приоритетите на програма Дафне (DAPHNE) на Европейска комисия – деца жертви на насилие, като се фокусира над защитата и подкрепата на момчета и младежи жертви и потенциалните жертви на сексуално насилие от страна на хора от близкото обркъжение, институции, публично пространство и друга среда чрез подход, ориентиран към децата и основан на разбиране на половете и социалните роли.

Проектът цели да повиши информираността за момчета и младежи, които са или могат да станат жертви на сексуално насилие и да подобри подкрепата, които жертвите получават от лицата, към които първо се обръщат за помощ (горещи телефонни линии, професионалисти в училище, социални услуги, спортни центрове и др.)

На базата на доклади от всяка държавата относно добри практики, които вече са приложени в страните-партньори, и на оценка на нуждите на хората, към които пострадалите първо се обръщат за помощ, партньорите ще проектират и осъществят програма, ориентирана към децата и с внимание към пола и социалните роли, базирана на съществуващи вече знания и нужди на лицата, към които пострадалите първо се обръщат за помощ, за да могат те да разпознават момчетата и младежите като жертви или потенциални жертви на сексуално насилие и да са по-подготвени да ги подкрепят. Хората, към които пострадалите първо се обръщат за помощ, които вземат участие в програма за повишаване на информираността, ще станат част от и ще помогнат за създаването на подкрепяща и загрижена среда за момчета, преживели сексуално насилие, в институциите, където работят и в обществото като цяло, което ще подсили (потенциалните) жертви на сексуално насилие от мъжки пол чрез повишаване на информираността за тяхната уязвимост и предизвикателствата, които срещат. Освен това, тези хора ще бъдат обучени да насочват жертвите към специализирани услуги за подкрепа. Повишаването на капацитета ще бъде съпътствано от кампания за повишаване на информираността в институциите, където работят, и ще бъде насочена към персонала и към момчета и младежи. Кампанията ще подчертае трудностите, които момчета и младежи, пострадали от сексуално насилие, срещат заради стереотипите и очакванията, свързани с пола. Кампанията ще постави под въпрос тези стереотипи и норми и ще се фокусира върху това да направи информацията за сексуално насилие над момчета и младежи достъпна за тях и за лицата, към които първо се обръщат за помощ.

Тези дейности за повишаване на информираността няма да се ограничават само до институции с обучени хора за първи контакт, а материали ще бъдат раздадени и на други свързани институции, като ще се фокусира върху местни и национални власти, държавни училища, младежки центрове, социални програми, центрове за настаняване от семеен тип и центрове за подкрепа на жертви. Общо 150 плаката и 1000 дипляни за повишаване на информираността ще бъдат раздадени във всяка страна, а уебсайтът ще бъде достъпен за момчета и младежи на всички национални езици и на английски.
Кампанията за повишаване на информираността ще включва също и 10 конференции за повишаване на информираността, където ще участват национални експерти, работещи в тази сфера, и ключови институции, ангажирани с грижи за децата и развиване на политики.

Реклами